UTRECHTSCHE

et he

A°, 18oo.

Ntwoord. Na deere aaufpraak {orak hy vp eene vricnde-

De zoe

| Oder

GELTKHEID. VRYHEID. BROEDERSCHAP. «

Woensdag

Het Zesde. Jaar dor

ADRID den 7. Mey. vaoy het welk door ì pen uit Cedix gevomen is , hebb: n

B Kreegen om met den Gouverneur van Gibralier ,

Meeder inkovpen der Pryfen en Ladingen ,

ogen treeden-

Üe Heer de Corra! ,

en by de Porte , Men vieit zich dat het hem gelukken zal het

umient het

EA

ftaat op zyu vererek vaar Contiartizopn- Ononaanisch an eric en het Franfche Gouvernement merelkanderen te verzoe. Na De laarfte tydiggen uit Conftantincpolen ftellen dat Mi- Île voor „als Zet yverig in het gerrouwiyk ten uitvoer bren- &n ger Capitulutie welke met de Franiche Arméc gefioren is ; is de Ministers: van Ruslard en En.

Xh gat hetzelve daat tn, door Und niet weinig gedwarsboowd wordt

s WITSE RL AND.

WeENEVE den ta. Mey, Jie hier genige byzonderheden omtrent

Verblyf van den Rertten Contul binen onze Stad:

anp volgenden morgen va zyre aankomst, deedt hy de on.

be Cheidene Corpten der Geeenttitueerde en andere Mapten ,

pi “lich verzoeken welke hem dour den Prefcet wierden gepre-

Weert, De Maire deedt eene koric en wel ingerichte aanfpraak , door BUONAPARTE op eenc beleefdeen vleyende wyze wicrat

en gemcenzaame wvze mec denzelven + » Tik weet, zeke dat dic van Geneve , cen weinig hunne Gi {che Blykhuid beereuren ; doch hunne vereeniging met de Fran. kie Republiek , zal hun des te gelukkiger maaken : By Ze

N dat uw Koophandel met den Vrvede zal bloeijen , en af Ë binnen weinige Jaaren evae groote hacg:e van vuorfpaed zui Hiken. De Nabuurfchap van Carrouge veroorzaarte U erarù- ge gv waart niet bevrydt van inwendige Onlusten , \

de Eer  e Whaa, Caontut »

doc neden : h Voordaan zuit gy die rust wetke het zekerfte onderpand van Algemeen geluk is , genieten. Ik zeg U dit niet als de ecr- Maginraarsperfoon der Repehliek maar fpreek ter U als kend ieifiger die meent dat hy met uwe waare belangens be

Vervo vndicusfen ‘welke over twee Jae Vulgepds verzogt hy de beide Syndie a B

EN, by zy komst uit Iralsen , '

7yue terug em,

eon k by“ hee te doen komen. —- Onze gam:fche Stad , 1s

Der hem ca over zon geheel gevolg , sen hoogten voldaan bi » K

gt en Foar de eentonige getuiecnis af , der de bziecfdheid rd befeh.aitacid va zyue gedecie Etat-Major ouvoorbeelde

hat de ny het middagmaal by den Generaal Berehier genoten

Wik! „begaf Fy zich des avonds naar Mevrouw de Tournes , © zien ep haar buicengoed ecuticu « in de nabyheid der Bai, Vond. Ry zyne terugkomst te Geneve vondt by &cnen;

Was U geïilumineerden Friumphboog voor hem opgerichts ook BEVA gebecie Hotel prachtig verlicht. BjANE den 14. Bey. Crrpot is van bier naar Laufanne ver den zvn verblyf in orze Stad , heeft naauwelyks één uur bt ‚Hy heeft eene Conferentie met Moream ‚Omtrent den Vee eden Veldslag van Biberach gehouden. _Akeinhard IS insge lan end Laufanne vertzokken. Den voorgaanden dag hadt hy , dige © Uitvoerende Magt te kennen gegeeven, dat de tegenswoor Wang) i tandigheden cn het verlangen om Helvetien voor eenen flan Yken inval te dekken , de redenen waren, welke den Eer. Vm Confur hadden bewogen om zich naar het Tooneel van dere Tog te begeeven en zich eenigen tyd, in de on eidene Contreyen van dit Land op te houden. Er & Men den rr. deeger den Generaal Berthier , En kort

Vbigjt » de Guarde van den Eerften Conful der Franfche Re-

k, alhier aankomen.

DUITSCHLAND.

OR SGENSRURG den 18. Mey. Jo even bekomt men alhier de Ne tvding dat het Hoofdkwartier der K. K. Armée, zich Ee zom en Gunsberg ha of beds A van den Ge- gy tereenre , en die van den Generaal Starray ter an- Unp Ede’, eene zoodanige pofitie heeft genomen , dat de Ves- an! Uim het Centrum der gecombineerde K. K. Arméën for- ne at U AE voi ge pofitie , dee eed keen Cordeel dat de Bezetting van Ulm , welke uit 1 & Verfche Troupes beftaat, eens den Vyand gebruikt en door is Afgergaue. Troupes « afgelost an teren ae Ei den 10. ey. isteren zyn alhier 50 E has gekwettten bevonden. aangekomer. De Militaire Ry ven de K‚ K. Armée , heeft voor de Operetionskas van het Aprij VOOr alie de voorfchotven, tet het einde van de maand van emmen AR dit Jaar en inzonderheid voor het erbeiden en provian- Van Ban en van de Vesting van Ulm , geëischt ecne fomma ke qe°253+050 Gld.; en daar en baven van die Ryksftenden , wel- gela Ontingenten die zy te Veld hebben gebragt niet hebben Aden’ tene fomma van 1,549,882 Gld. , en eindelyk van die Elten Welke de voidoening der in vergoeding van hunne Con- oe ph eea Oane hog riet hebben voldaan , eene 2,632,412 Gid. Sn, INTZ de bn Mey, In den laarstleeden nacht heeft zich de mt E alve Brigade , ecu ra Nt Pi 17de he an ve in Ehevens het 3{e Regiment Flusfaaren en het 3de Regi- Karen de rydende lanen uit deeze ftad en het fort van Xn DOP marsch begeeven , ten einde op den regteroever van ei Voorwaards te rukken, —— De beftemming deezer Cilene Corpfen is tot nog toe onbekend. Sedert twee ide On. alle de Gut blbe en Rykstroupes : wke de “Vers van n Main , en een gedcelte van etterau Derza le uit deeze ftreeken naar de Armée van den Ge. Vi br Van hier tot Frankfort is geen Keiferlyk peuren.

„RANSCHE REPUBLIEK. Arys den ot. May. Van Nice macldt men , in dato” den 8,

5 P A NN JE N |

De Geinteresfecrdens in het Con-; bozer hielden ;

in voderhandeliug te ! raar

Kukusfmuih em Dedowich , wake ten hougtten Bcoo maa Herk zya en de geheele uigettrekte ftrccken vern bet Dat van Aoste tot aan het Meir van Como , moeten dekken.

De Generaal Mélas , onderricht van den aantarsch der Frans fche Armée fchynt befloten te hebben , flech:s cen _Tegur- Corps vonr Genua te laten, en met her overig: zy. Treupes den Franfchen re gemoet te willen trek ien. « ó

STRAATSPURG den 16. Mer. Men heeft alti;r de volgenda Refiltaten van den tegenswoordigen Veldtogt , van deszelfs eer- tic aanvang tot op heden , publiek gemaakt &

Alle de Landen tusfehen den Rhyn, het Meir van Cona {tants den Donau en de Wler zyn door de Oosten:y: 15 ert- ruimd.

Het Brisgawfche , ‘het Opvermarkgraaffchap vat Baden de Bisdommen van Straatsburg en van Bafel, een gedeelte van het Hertogdom van Wurttemberg , van het Land van Furftemberg , . van de zoogenaamde Woudfteeden van het Grasffchap van Net lenburg en van Veele Keiferlyke Steeden en bezittingen van den hoogen Adel van Schwaben, zyn door de Republikeinfche 'Trou-

s. bezet.” i Pier door Ís het de Franfche Generaals gemaklyk gefnaakt om het Needer - Markgraaffchap van Baden het gehee'e Herroedom van Wurtemberg cn de Paltz, her land van Darmitad , het Bis- dom van Spiers €n in ‘t geheel alle de Landen tusfchen den Rhyhade Nekker en de Main, die volkomen door de Oustenrykers ontruimd zyn, te bezeren.

Het geheele Diftriët tustchen deu Rhyn ef de Kniebis is dcor de Divifie van Klein bezet.

De gewapende Boeren zyn naar hunne Dorpen teruggekeerd, al: waar zy de wapenen hebben needergelcgd.

Een onzer Colonnes is naar Stuttgard in aanntarch , tetwyl de Republikeinen , federt den zr. deezer , onophoudelyk met den Vyand aan den flag zyn geweest , en dit tydvak door de over- winningen te Engen, te Stockach , te Biberach en te Memn- mingen beroemd is,

Den 12. bevondt Zick het Hoofdkwartier van Moreau te Bibe- rach ; het Centrum der Armée ftond aan de Iler ; de linker Vleugel} zakte den Donau af, naar Ulm , en de regter ftond by Memmingen , waar van zieh de Generaal Ze Courbe , den zr. deezer meester maakte.

Den 1o, deezer heeft de Generaal van Damme , Det Meir van Conftautz agter zich latende en naar Bregentz trekkende, zich wan een groot Convooi en 230 Paarden meester gemaakt.

Den 18. Mey. Op het oogenblik ontvangt men alhier de tyding dat onze Troupes welke tosfchen Maintz en Landau ftonden den 14. deezer , By Sandhofen, in de nsbyheid van Frankenthal den Rhyn zyn overgetrokken 5 dat zy na het flaan der Maint- zifche Troupes , welke ‚na ket vertrek der Oostenrykers die itreeken bezet hielden , Manheim en Heidelberg hebben bezet en tot op eene myl aan deeze zyde van Philipsburg Zyn genadert. Naar alle waartchynlykheid is met van voorneemens deeze Ves- ting te belegeren , dic als dan ook weldra in onze handen zal zyn.

Het Corps Oostenrykers , hetwelk tusfchen de Main èn de Nekker, onder de orders van den Generaal Szenteresky gebleeven was , heeft heden agt dagen dien omtrek verlaten en zich naar Heilbron begeeven , van waar het, ter escorteering der Oos: tenrykfche Magafyuen naar het Beyeríche , ook weeder vertrok. ken is.

De Maintzifche Troupes fn den efntrek van Frankfott, zyn insgelyks terug getrokken , zoo dat de Comnranicatie tusfchen Maintz en Frankfort thands geheel vry is.

Het Corps Uhlaanen , in dienst der Republiek , Wordt thands met allen yver verfterkt. Dit Corps maake de Cavallery van het Poolfche Legioen uit , en zal tegenswoordig omtrent Iooo man Kerk zyn, “ae Het Poolfche Legioen zelfs bevindt zich te Kekl en voor dat Fort, .

Drie honderd Gendarmes vat onze Stad , zyn in Reguifitie gefteld ten einde de bezetting: van het Fort Vauban uit w maaken.

Aan de Vestingwerken van Kehl wordt by tanhoudendheid : gewerkt « en er komen dagelyks zeer veele Arbeidslieden uit de Departementen van det Boven-Rhyn , van de Meurthe en den Moefel aan , welke daar toe Bebruikt worden.

MAASTRICHT den 19. Mey, De, Generaal de Dive Carn teaux, Bevelheeber ven de estte Militaire Divilie is eetgisteg

[Hie verder nan kant bas Heeze Biadef

ren by de thands nog arnweezig zynde Müníicipasiteiten en Cob

trekkelyk het inventarifeeren en forteeren der Archiven en Papier

h des anderen jor

zic

g heeft hy de Troupcs van de Etar-Ma

:hier aangekomen ; denzelven da rcr en

der Bezetting de revue doen pasfee

ren a

en Ect afheoren en

welke nog ten agteren Zyn : ——

heeft de Vergadering zich met het door de Commisie overgelegd

le en Crimineele Juûitie , concept belluit geconformeerd.

vie fluiten van alle sckeningen

Jlegien van C

|

der

Terrein

het welk

zal worden

ger aldaar voor den:

kífchade zoude kun

naar Fanquemond' be

met de voornaamfte Officters te imfpetteeren voor een Le

daags . Vesting ,

Na het leezen van een aantal ftukken wordt de Vergadering ge-

enntinueerd tor Heden avond tem zes uuren en veranderd in eeu

Committé Generaak

|

tar einde het

ger van G à rooo man, een uur van deeze ftad ,

geeven ,

echter gelooft men niet dat dit Lt

Vegst za: komen dewyl het anders to vec

op de hoogte van Berg wen. verovrzaakern.

geplaatst ;

Alhier is. van Stapel gelnopen:

ROTTERDAM den 24. Afiy. Lands Schip de Chatham, van. 76 ftukken, het grootfte dat im-

ndefde în [

BATAAFSCHE REPUBLIEK, WOORDIGEND |

% HAGE dén 26. Mey. Betr 25 ALGEMEENE VERGADERING

zynde 20 voeten langer en

5 vocten breeder dan het Schip Bato, dat onder den naam wan

mer hier op de Werf gebouwd is ,

zaken Verz

al e

Staaten Generaal alhier gesnaakt is. - Men mag zich by deeze

opt Exmraä van het gerkie

gelegenheid billyk verheugen over twee belaneryk

van het VERTEGEN

Bictiaams des BATAAFSCHEN. VOEKS.

E at REE

EEEN

® a. E ENE er et & Ei E wis B NNNNES SPee Ne 64. Ëins 5 Gretta , O4 E58 5 SSERRREngees Eosä O8 gedmannnkers „oi, & Saägterrgoes COURANTE 3 stpt et N „8 à E © «to Re) ed © Geenvn @ sE 5 @% : Eioce EINE den 28. Mey. EteE & it “EE Q Me z & Ed g INN - men, é Í p TU yes 5 | Bataaffche Vryheid, ee

Sr > had 5 ssl me . Po)

5 a EA A O2 ES x deezer dat het kene Colonne Oostemrykers, iterk 18co man; © 55 el Ect ne ERN! gelukt is zich van onze Posten te Terdo meester te machen. „°°5@ s #50 ie SE 35 ; Nien zeide aldaar , dat eenige partyen het Canton ven Sofjnllo 8 Zj. £ 5 LeeT S& A HEE |

doch men heeft federt vernomen , dat de Vy SES à OEUERASgUNE DT de Engelichen by deszeifs uitiop- laid wiet wt voorky Briga was voordgerukt. Deeze tyding heeft de 5 B 3 SEECSRDEES 5 5 de vergunning tiyke Írgezeêtencn vau dat gewezen Graaffchap , in de uitertte ZES OZENSadEREÏS unttteïtenis lS + zuo dar ay met hunne kostbaarfte Effclten , mmm mnmnndi ee TE Antibes « Tropez &c. vlugten : echter heeft het on- S 5 ENZ Oeste verfchroksen gedrag van het Stadsbeftuur van Nice en de maat- &% en ss GEE ee je ä benoemd tot gevolmagrigde Minister van tregeicn door het zelven beraamd , reeds zulk een goed gevulg Kr 5 „e TE md head Bi gebadt dat de vreesachtigften van de bewooneren dier Stad, © 5 Be GOE ,.E E 8 zoo goed als gerust gefteld zyn, Alle de Inwooneren, wel B Be” ‘canan E 5 ë Le geene p-rfoonecie belasting opbrengen , hebben bevel beko. s : P5n 858 SEE EK 6 men, om Nice binnen 24 turen te ontruimen. Dc bezetting En B wr CLEEEE sn van het Kefteel beftaat uit 4 à 5oo man Poolfche Troupcs. „8 HS a ELFTAL Kk 3 Men gelooft niet dat de Vyand verder gal zoeken door te © -5 Se 25 Et sE à) drivgen. Dit gevoeien is inzofiderheid gegrond op de diverfie, 7 VP O4 En , 3 ‘weike de Armée de Referve moet veroorzaaken. Naar men ver- 8. ELS AR a U neenit zyn derzelver Colonres , aile voorwaards gerukt, en 8 % eh Aedwog S 3 : N he : jes va © greeven zich , gedeeidelyk naâr en in bet Land van Valais, & PE 2eEsD 8 En gedeeldelyk naar Mont-Blanc en gedeeldelyk ín het Canton van 5 E: 5se5 ES 5 ECN Waldftetten. Het voornaamfte Corps d'Armée is tecds in het > A EN wt BOS 2E, Land van Valais aangekomen; het zelve zal de Alpen op twee ‚a 3% 4 2“ sou © às punten ovettrekkên neamlyk , Over den grooten St. Bernard …-5 ge „AE 53 en den Simplon. De Divifien van den St, Bernard, zullen & Kk SEn TEE „ER hunnen weg door het Dal van Aoste veemen en die van den & 8 . Oe 3 EED jens Skeplon onder Domo-Dosfvlo , haar Novère trekken. Het Corps @ 8 m 38° BOZE BEELS d'Armée bet welk in het Canton van Waldftetten by een > Ey es sp "E Ei trekt zal zich over den Berg van St, Gothard begeeven , en %S Mm EZ Os "BAO GER verviilgends naar Bellinzona en Lugano marcheeten terwyl nog 5 5 « 5 Bon nn, á, Vun ten ender kleen Corps den Berg Cenis moet ovettrekken. —— Eos «SSS SEE ie 5 eN De Hoofdarmée var zich tusfchen Ivrée en Novare verzaame- 8 ;, NEPD £ 3 SE8 en, en onmiddelyk de Kuygeuperati.u eenen aanvang doen v8 zE AR e, Sen „Esa 5 neemen. : 3 = Bme EBoes Tot bier toe hebben de Oostenrykers tegens deese geduchte Armée, 5 53 CHEEGE SERT SR niets emders te fteilan dan de gwakke Curplèn van de Gencraas DE @ FSR Smac P

aag A ie Leo _ hes Te 8 2 Ne % van ac % si 5 Pu: se CC EZSAS ETEN > hid = 5 ee Ae "3 ‚£ =d A TVE 2575 Kn} Hee Do „EV & hi e=

dz eene ,

.

’sLands Marine

is dat heezelve nog 6 duimen gemiddeld minder diep gaat

‘de minst diep: gaande Zestiger

Liudfche: Rlaat, en; aan, den; mond: der Krathe

hier is getimmerd 4; en ten tweeden,

|

an de Bur:

nde Ppcr GC. Se »» Moudinde sen: veordragt: bes-

. (3 o u

B, remtie gedelibereerd zynde over Ket Rap;

Kes Bepmtentanten: Leevieas,

EERSTE KAMER tting van Maandag den 26 Mey

zi

IAIID IA JOCA Pr

«

Zas "e 4q bad |

<

Siaamms-Pr sl sArú op f uepauw uazoajee | Ev LIZ

sief Nidas AT

“GOWOHIG As sja Nurae

Em Eurss

>

N

za sor SlAHAA NP

aq ua S war8sdsako praytipoowsuu ajfvoosd :p uwv Az uvt oprg * suvojd Uril

MHOLIIJK S4IPUNYII opusijtor po wouoyeg * UIUvO

1PAI0A bipuoel) woa WoD pörppnyofsea. Buoudfroo ui

4U2Y UI WU ps2294

ae

“feet eyopueopoN 2D :USHIoR

GEO LA HE YS E34 SANWEN AE

“Pipe ortenÂ) aca} ut “orneg NOC

Dz Ariss. u

e

me

“Jd :pua Si elise, it} 'dürZ cp UI 4

e4 ua *pjeeisoa YIsderg MU HO saaprigafad 2. oel

“UNIWAN HH Aq Yotz Utr Jep

UaKONIS 301 s2uvYt00,f UoPdweg, UII opuÂz * ssewv

a

6 kj

SIAAINIS OI B “WEIJ ABU UI Jew * UH

1 SNVYA 9SÁPHUIAPIA Op Hooy * UIAÁIUDY oJ LS UO

6 .

5,

,

«

seuojlfjeZ dep oButüsvandwsg “oBurzaopsotil

ok . ar of NI eeVljtspurdaanD -Jordl-apieddogol op wer Cuapicos-Ylijf UI WUPH4OUG ANNDOMËE

“SIAAINIS QI B “ateid OEUNIN UID FW *NAM AOBA HUIT

t Zuefoq 49 “yeeuij Jo doviog zoop *orp “uorfe UEA Mpsuip Vol, »*e

P BEA spe : naapoize “BrjooH Tx Ue urie oom, UI St IN UI SPL

aspyovadg “uodasdeortorf dan Buypr yof *uosortonvE “WapsooMt dpuarlnjdjod Hop PISGAJser wr 8

UP Z WY JO * VN IAOW Sooonp 30e HOO Uodargop APZ2A

INITALSMNIIN SAZ AT La

+ t

1uI423107 “IYIPIP10Q A NOOZ MW AESNVIH 'V ÁQ st uswoHag 93 ‘IS OE COA UI

1aoz “ayam “IrpiBeA1JA LSNN MH <gadj 3 JOAINZ *uanusxy 2 Frpuouë

op dou uvp zou “saya Lower APWvUIYtA Japuo uezsr

MNOLA UI Fay s1- SPL

penvou op Ga Sus

WY 3 SVA AU NVA NITAI dU 12U

:

+

"AVVAAS AHOSLIGGUAG [eestopsopg euuny wo worp U

‘uaypvtuvon Su2 Aipaov JO NA ‘5 Á£q wepsaj

Kayaoadg A9 uopsoort uoproyrfian Urk sruoysa1ag Suoplook-faacr A9 VLA -BUÂR =Vitff Moog) -tavercn Opuus uI Sutwioauja

18 vaBufrvord * wepsoom-mwor oyjdsotig UO a

COP * Up a0OM edo

Zus Su2x

dep aBanyofrvogeg -oduryy -uayafsn tf “wopcfioea

-yj soop *uofhouuemoyg TeeIg uaa * Afsrajg Apzo

*ustordorvarjgg dap EwBuajtor * Buijgeds -uo yÁptnp zeem Hdougog UT =IVAAA SAZ UEA uaftupuogog o

pjsvig ueA uafrarsod op do f =YAIS YAZE WOI Wo “ond oF

will waduryyoasag oyf diane

oge Is2°[U Gt SI UO * SOOY S zyooul Buyyngosuo way zip ©

efiez vadia 1ap woderding 2110412003 y/2 UVA Jutua

25

ua

dijn uoggey

GI de

‘SIaAIMIS SG * ug ZIJN

‘opuanruo ap Ay UN Tees * ss

Piewezionussg *uz2fsa7 ua veynaade LSG ui SYIINANT UIZÁM Ap 1OOP Jary st “uoYew a} PUSHEG uoda0u

‘uaypovz uo uopsooat ajfiunousooA Jap ss ua u9 “pavorp or peer uorsog UIP UBA Susa s,UKZ vopaudspurezzwo op ope úf UIvuaN Uop Wo *appepa

CA USPII WWI) Jep SHWOICOV 4°e

IGNVTE 29 Ves Duerdworg oltoAo op ore ua *470D Ip 20L

i soy zay frpnapod Laided 1sod do yÁreparz st 12dung

rr

he) Hp 694 Weptaj wy fad40O1 2 opaaganngt Aq YÁar Sswoug

H 9UIPTEPIIPAN 9P U epa aopwoousBusaog Aq UÁZ *"NAAHEAD sInay sap UEA

-

ID Er 9P (IoAAZ Âay UopavaandoT Sasunorg ZUIDAM 40057

uv a “VET Vd NVA 09 STETYE NAE LEUUIA NVA ute &

“sj fsort valuruoden Shuvyusat udnjac

Salt

WONG 21 SiJAIMIS P B SI “aerpfe UoNIWEE) optuiarf Jop WoWWOp

A sop weegdvT puoBrproomuodornog MY UEA Fowey aeg op uee *apuos

ageert U KÁryeumd ueegeu Joy WN

Wa Aru ua Sssaarmgy Si

q Jepuo * uartas. LI IpWIOAMR 10OA NAONNWZ HÄleyan UT

Ho 9 “OANGQ 40048 qa wiazy ur Skins Jou uigsduupd UI ButurlZteg auda 32 Áp] Jooy Burprajdo a1

NICJOA4O TIXTYAOTVN 2f 1-DNTI

&

SUPE IS oP A BGP PIN SAL Pio Sugvg Uiofacerg Svocag oP PRC Fdvoyuors uopArT FuyFujsont

Jo 9 Fro uap GEA OZ “uouuejy eW20018 op uaad 22 IV YILVAN 'I 'L Hoop BOARD oa prowe

NESSA'T JO OWOTVS :ofAmAA Jeej puowausrn uaa goAoBalijn surqr pOAr 7H274P10Z A NOOZ ® MSIVIE 'V A

doe ua

«

Pi

ie S 16u40) Wepionou 5 syltepegf JJ UI HLO, ua

ATS, Áq moSsardied 10048 do uaserd

HEN Woyury

‘MIB

GÁN £{o Bo Assorl, ode s

“q ua

WY UEA *gopromad sievuadug duoyuvy” LUtp UAZ * ureDaout Pp d t

vaydvrg HoOozsrawwy fHIst4 ‘6 Aq woonn

aJPUCJ op ueA Wutjaar 192 * Harrqnden aydprevse a sn

“OOI WIN ULA 22JsaH ITEPONÁS Jo q * pivaad S dap SurzAmueg jout * WEA 2 JW U pâ2 uaërpsoomuad

SAAN UIT

=, es

NEI NOSNIFON

8 KC (O0) NPA 7903] toy gy f8eng uelrg ue u “U WO 24 U2Y404f SUP

eerd gIsuon) * Furjuoyenp uop

UL SIA

6172

VIA uodr

-93 &

7 Ed 2 Greorsmisteerdent aft het Dyteemedicir Geme

SEOLDIA E29 VICO 274

hier va aast ftaanden en Vrienden , p n kernís , aan _N

5 ente Beftaur tot | ®® Heden morgen circa = nur IN E na a Un ride Hd nanet en Feen vucr: SFReh circa 5 nitren 3 K

* de Inquartiering en Caz ficering te Circekt , als daar toe door Echgennose DEI pen Cc P en ,_ Verlostte myne gel ® aarm het zelve Befleur geauthorfcert, Adverteren + gl „ORNELIA TEN BOSCH , zeer v 5 le Dat by dezelve in overweeging genonmen zynde het aanmerk vi EED eentiende »5'5 lvk geral doortrekkende Officieren , ais meede die geene , welke | den o6 dis L. C‚, BOSWEL. ane by de vd changeeringe der Guarnifsenen Winnen deeze Stad fo moeten worden geïnquartiert , en daar by Overweegende dat pi 2 ZE ha rato fiests cen uiyn geral Huigen met die Iv guartiering zyn Ee zyn Onc-r.rouwd „A7 hezwamt, ‘t welk aën die urgers: met dezelve te befteeden | den a A JOANNES BERNTZ a 5 CG zwaare lasten en kosten koomt te ‘veroorzaaken : hebben noodig ï Be DE ed Mes „en 7 34 Feoordeelt door gepaste maarregulen die bezwaaren zoo veel | É JOHANNA WILHELMINA REKMA Sz mogelyk woa te eemen , en dienvolgens beflonten: er _ . en 1 Dar joortaan geene Officieren mer by de Burgers zullen der“ ANTHONY ae God behaagd, onzen waarden B 25 Werien gïvquardert ; maar voor derzelver Rekening wegens ' d ee ee DER SLOT , na een bediepering vat 4 a Gemser!c heftaur tot eene gematigde, en geaccordeerd i agen > Aan de gevolgen van een Slymberverte, dit Tydeivre !

= erde prys, in | nee Eeuwige te dee drs ; E ydely

am bog merten zullen worden befteld. re WIBE LC doen verwerfslen , in den ouderdom van rum zE 2. Dat om reáenen het klein getal Huizen ; tot dus verre daar | 129!» geeven door deezen „rg is)

alleen meele velast > door ’t Gerneenve Beftsur , daar toe een Sraoter getal Huizen is bepaalt , ten einde die Fast evenrediger en minbezwazreude te draagen,

3e Det aan die Huizen , door een tegaal Perfoan naamens het zelve Befiuur , zoo dra een aanmerklvk getal Öficieren op die . wyze zullen gelogeert zyn het aandeel van een ieder in die kos. ede behaagde den alleen wylen God, myben dierbaaren EC ten , tegens guitantie zullen worden uitgehaald. genoot GEURT VAN DEN BOGAARD, na eene uitteerende Z

VErZOCL eN van Brieven van Rouwbet 4. Dar peenc exeptie van betaaling in aanmerking zal komen beent Atmenden do bet eer Jor zynes ouderdoms,

verfehoond te worden.

£utuu

pe

UrreEcut JACOBUS VAN DER SLOT den 20. Mey. CORNELIA VAN DER SLOT, 1800. Wed, D. C. Werers.

puoqgoy uolepury ouIN ueod UNA} voUwIG f

of in de Coor "t Beituur hier toe bepaalde Huizen zich Zwan, | tWaalfde van onzen Benoegelyken Echt, heden nagt , drf gere Vrouwen , Kraamvrouwen of Zieken bevinden » alzoo by twee vuren, van mv

‘5 v

en myne vier nog jonge Kinderen tot

gna Sug aad) opuoasdd

*… H:t heeft den Heere van Leeven en Dood bchaagd, my0 Waarden Echtgerioot, JOHANNES ISAAK VAN SISSEREN » den ouderdom van ruim drie-en-festig En cen hulf Jaaren, be | he, A uuren , door den Dood van my en onze vice,

*‚* G. BENTINK, Ontvanger van het Anderdeel der Generaale dee herre i Miedelen over het Vo ‚rmalig Gewest Utrecht , Adverteert , als ' tene Gee kn en re daar toe gequalificeerd , dat ten zynen Comptoire zal vacceren, | myn fmartelyk verlies , door deezen Ë A Na bct op Dingsdag den 3. Juny eerstkomende tot- en met den ro, July | den en Vrienden die my Van brieven En be ki d daar aan volgende des voormiddses van 9 WE 12 vuren , | Zullen gelieven te: verfcho hen niee tot den Ontvangst van den den Termyn der Heffinge van 3 UrTrecHT MARGARETA V SOESBE ki pCt. en iks ei volgens Publicatie van het Uitvoerend den 27. Mey 1800. Wed. van Baden baeten. Bewind , van den 19. AEN 1800. N. B. De Affaire zal door de Weduwe gecontinueerd word?

nnn nn, : DE VEREENIGDE STAATEN VAN AMERICA, doen adverteeren , dat de INTREST COUPON Ek: # gemelde Staaten genegotieerd, verfchyneude primo Jury aanftaande zullen betaald worden ‚te weeren : de Rae oe

ten bv de Casfiers HENRIK WiLLINK VAN DEN BOSCH EN ZOONEN en de Coupons gereekend G. CUYK VAN MIEROP en TETTERODE tc Amfterdam, in athens

PRESIOENT EN DIRECTEUREN VAN DE BANK DER VEREENIGDE STAATEN VAN AMERICA doen adverteeret! # de INTREST COUPONS der Obligatien ten lasten van de Bank der Vereenigde Staaten van America, verfchynende primo Juny Á ftaande , zullen betaald worden te Amfterdam ten Comptoire van de Casfiers HENRIK WILLINK VAN DEN BOSCH EN ZOONÁ n ETEN bran gtt EN BARD te Amfterdam, adverteeren dat de COUPONS van de Negotiatie pi

B S « van Juny 1792 , welke prim k ís \ a Gasers CUYK VAN MIERGE ij TErTER oo 5 8 kn o Juny aanftdande vervallen zullen betaald worden ten Comptaire

e… ntresfeerdens in de Negotiat le Zinfpreuk : Wopr. À d, opger : . 1776 daor wylen den Notaris WILLEM VAN VLOOTEN en thans fohed Ge Dircatie San den Ker tiepen Nv indat & VELDEN , worden verzogt te comgârteren op Maandag den g. Juny 18oo des morgers om 10 uuren , ten Huize van de WP Willem de Kof , in het Keifcrlyke Wapen binnen Utrecht , om met elkanderen te dehibereeren of men de voorf. Negotiatie zal $ folveeren , dan weder continueeren en deswegens met de meerderheid te concluderen , wordende de Geintresfeerdens verzogt e « Nommers van hun Aandeclen waar voor zy Geïntresfeerd zyn meede te brengen.

te _%* Aan de Leden der OVERYSSELSCHE PREBENDEN SOCIETEIT wordt by dezen berigt: dat het hun toegezonden Plan ®

VAN INGEN.

‘g Henlieden peen Huifelvke fnquortiering plaats gryps, OR LOSDE IK betreur in Hem den besten Man , en” 85 Dat indien onverhoopt iemand dit falutair oogmerk mogt | MYDE NOB Been genisgevoelende Kinderen eerun tederhartigen 3 tragten Hlufoir te maaken , door her weigeren der voldoening van | Praaven Vader, My verzekerd. houdende van de aevinveed Sg Zyn aandeel in die gemaakte kosten , denzelve daadelyk , of | Myner Vrienden en gckenacn, Verzoek tk van Condoivantië SS b fie i : : ven verfchoond te bl ì dh 35 by, eerfte gelegentheid met een dubbelde Inquartiering van Of. yveD. ' SG ficieren ten zynen Huize zal worden belast, zonder dat eenige | , AMERSFOORT C. A. BONTE mo Cxertie daar tegen zal worden geadmitteerd. ids ne en a Ed G. v. D, Boonarnd 3 6. Dat die geenen , welke ten tyden van 't vertoon der qui. de Op den 13. Maart 1, L wierde ik in den diepen Kous, tantie ,‚ bun aandeel niet directelyk aan deh daar toe gequalifi. ompeld „door ‚het verlies van myne cetbearevEchrgenoë! ss 8 ceerden Perfoon komen te voldoen , verpligt zullen ZYN , by heden middag treft inv op pieuw weder.m cen gevoekgen 0’ 5 a de tweede aanmaaning zes ftuivers aan denzelve voor zyne moeite door het verlies van niyn Ecnigtte Dogtertje , LUTERA ELIS; 8 te betaalen. d BETH , in den Outerdom van ruim 18 Maanden, . A kt Van de declneeming myner Naastbeftaanden en Vrienden v S UTRECHT den 23. Mey 1800 , het zesde Jaar der Bataaffche | KEI Zynde ; verzoeke van Rouwbeklag verfchoond te worde: 5 Vryheid. UTRECHT ed Op last van Gecommitteerdens voornvemt , den 24. Mey 1800, A. F VAN HOUTE G 5 © Tr >

mn nt natte tn

ú

ur wopr] opmnomos) ue opsrelog oyÁjUsOJ

u *

tuidende als volgd :

Gezien by den Raad van Rechtspleging der stad Utrecht, den Intendir den naam en van weege Theodorus Fock en PFahannes Kokkengen , in Wylen Cornelis Fohanns Fock, alzo Eisfchers op en jegens alle den geen m

ogen zyn , fustineeren te hehben , op cen Obligatie ren laste der voormalige Generaliteit der Vereenigde Nederlanden , (taande id name van Yohannesen Pieter Lindworm, gedateerd 1, July 1750 en geapgrëerd 19. Novemher 1751, Folio 1902 verfo G, Falio 5% vel A Dr ah ee di er in Capicaal een Duyzend Galdens, overgedsagdens by Fdicte, openbare Klok,

ing, xie v etten midsgaders defaillanten , gezien me Inthimatien pake E D Eisfchers geproduceerd. : ae meede de » Verificatien, Acten en Munimenten sl

De voorfz. Raad op alles gelet, doende Recht, in name des Bataaffche Volks, verfteekt de Gedaa ;

E deere. ids er! sedaagdens Defaitlanten van alle EX tien declinatoir, ditatoir, peremtair , Wacren en defenfien-volgends de Ordonnantie , cordenincerende oare vaslen om bint? den tyd vah zes weken hun Recht, Actie, en Pretenfie op vaorfz. Obligatie ter „Secretsry van deezen Raad behoorlyk aan te bef, gen , imponcerende aan alle en een fegelvk dic van des te doen zyn gebleeven in vchreeken na laps van die tyd een eeuwi 6

d

ZS 3 Disfolutie derzelve Societeit, door eene eenpaarige goedkeuring van alie Leden i : ie zel! 5 ) » / en Ìs aangenaomen,

gs d dien conform zal worden gedaan, zo &ra Commisfarisfen zullen oirdeclen , dat de Bida veeabdlehieden Te inst fchadenke Verka |

& 85 van Sncieteits-Eff:en zullen nds 5 )

Wordt geadverteerd, dat door my Betekende ín qualiteit als Deurwaard pok

: k ke eurwaarder der Stad Utrecht , HEO ;

S 35 FOCK en JOHANNES KOKKENGEN, in qualitcie als Exccuteuren van den Bocdelen oalareridehin van en OE JoHA;

Ss NES FOCK ‚en in krachte van den Appainétemente van Autorifatie van den Raad van Rechtspleging deezer Stad van ‘dato Li 3 Ostober 1799, op den 24. May Noo by Edie van den Stadhuize albier (mare fulito) is Gepubliceert de nabefchreeve Senteadt”, st

'NAddON ‘AOIHLE Lee}

Ssintsiaoy Ue UIPIELJ Ul} JOVA 244

onder denzelven Raad gefutneerd en overgegecven » qualiteit als Executeuren van den Bocdel en nalatenfchap wf en welke eenig recht of atie, uit welke hoofde zulks ook 2

AO UI Surynay * UapiECAUEB 9} puogysor wo * UNN

zwygen en filentium ,autorifeerende voords de Eisfchers in bungt. voor nu als dan en dan als nu om igatie blicq ve mogen verkopen en uit ’t provenu van dien en daar dn verlopen Interesfen te voltoen . * KAn hete Ee fomma van vyf Honderd zes en vvfig Guldens en festien Stuyvers, bun in derzelver qt. van Hendrik qu Pré, uit hoofde by Ee gemeld competeerende, &n voords de overfchietende Penningen na aftrek der onkosten” in deefen verpleegd wordende onder ij „4 Pandverkoopers van deezen Raad tc configneeren , en condemneert eindelyk de Gedaagdens Defsilanteh boven leerde korf van deezen Intendt gevallen, ter taxatie van deezen Raad. en in

Aldus gepronuntieerd den 23. May 1800, derftond ín kenrisfe van my Secretaris _—/\ met Edictale Publicatie ig forma. d ee : hai ee) É vi ED | ADVERTENTIE. Heden den 04. Mev 1800. A°. 6°. L. B. zyn door my ondergeteekende Deurwaarder der Stad Cule”,' in naame van der Burger H. J. VAN HAEFTEN, als Curator, Landrechtens gedagvaard, aile bekende en Ontekende Credit | van JACOB VAN MUYEN, geweezene Schipper van Rotterdam op Culenborg en vifz verfa, om van derzelver Pretenfien op Zy dag den 8, Juny aanftaande, ter Rolle van het Committé van Juftitie derzelve Stad, behoorlyke aanbreng te doen, zullende jc&erS p - Non-Cumparanren als dan, het Eerfte Defsut, voords op den 23. Juny het Tweede, en op den 6. July dear na het Derde Defeat ,

vs auins * 527. PL95 ï

Uit?

u} opueeys sInH alaaand u

<

gaan, en zulks alles ten profyte als na Rechten, H. VAN LIMEORGH Jr. , Deurwaarder, …… Op Zarurdag den 31. May 1800. des namiddags ten vier uuren precies, zal in 's Wapen van het Kilt ajter den pos $ Utrecht, publicq worden verkogt, twee wel ter Neering ftaande HUIZINGEN , waar van het eene is cen Broodbakkery, en twee pe

fauogf *s4opjay U. ued

Jij

* uo1

3 UBA UAIZSOOA

Sry2dla) Pes Tap 380 2

ceelen LAND, geleg.n ouder Galecop, met 10 ftuks OBLIGATIEN, in :Capitaal f740o:- op Amflerdam van a M vember 1790, en vier Dito, op Utrecht, in Capitaal fa1so:- van 28. Juny 1797. Breder by de Billetten, en re bied 4 Comptoire van den Notaris en Makelaar THEOD. KOPPEN,

*‚” NICOLAAS WILHELMUS BUDDINGH, Makelaar, zal op Zaturdag den 31. Mey 1800 des nanaen Paushuizen binnen Utrecht, verkopen: de volgende OBLIGATIEN en RECEPISSEN : f 6oco Utrech den Jaare 1733; f 300 Holland Compte. Amflerdam renteade 3 per Cent; f 2000 O, L Com

4

se wepaurg OOZ

S ten vter uuren in cel, t fentende 28 per Cent

f p. Loter en op wich, rentende 4 per Cent, f 3000 verfcheene Keizerlyke Coupons; f 15000 Recepisfen uit de Hefinsen ks, eid es P

K Cent. Breder by Billetten, en nader onderricht ten Comptoire van gemelden Makelaar binnen Utrecht. v

S

S ssauoy wand

t‚" De Verkooping der 1,500,000 Ponden JAVA COFFY, door de Makelaars H. VAN WAYENBUR G. VEIMAR , aangekondigd tegen den 28. May 1800, zal als dan geen voortgang hebben , doch is Bitten Aefke 1802 's middags ten vvf uuren precies, zonder na iemand te wapten, in de Brakken Grond in de Nes, binnen Amfterdam. de ’* UIT DE HAND TE KOOP, een paarde RUNMOOLEN, beftaande in een Stander of Spil met zvn Taerwerk A Kasft Pot, Een Kroon 21 vt, Diameter, en Schyfloop ak vt. Diameter, a Prarfteenen met da k

: : ar toe behoorend best Taerwerks pe, meede Rink-floud, Kuypen Kaur, &c, Die nader informatie be dies ; & “Timmerman en Moolenmaker te Utrecht. Beeren, addresfeeren zich by CORNELIS VAN DOORN »

** TE HUUR, om dadelyk te aanvaarden, de Logeable Buitenplaats LAAKZICHT , by Zezmond eene so

gaard, Moestuinen, Stallinge voor agt Paarden, en voorts met al wat neo 8 Nadere informatie 15 te bekoomen by den Schout te Lexmond. tot een. compleet Zomer. en Winzer Verblyf behoord. *

ONT uop £q wederaqg o3

YE 2U00Yrf

avg uorog

k | TER UTRECHT, BY DE LEEUW EN COMP,

ONE BO spim) BIOIIS UI Nan “Buag La