©

കേരള സര്‍ക്കാര്‍

Regn. No. KERBIL/2012/45073 dated 5-9-2012 with RNI

Gaveament of Kerla Reg. No. KL/TV(N)/634/2021-2023

2021 XY

+4 = ലു. 7 a ae TES സര്‍ക!

കേരള ഗസററ KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്‌ PUBLISHED BY AUTHORITY

2021 ജനുവരി 19

laa 2, 19th January 2021 വാല്യം 10 ചൊവ്വ _ 19th January 2021 and 1196 മകരം 6 3 Vol. X Thiravananthapuram, ഞാ ae

1942 പൌഷം 29

Tuesday 29th Pousha 1942

PART IV

Private Advertisements and Miscellaneous Notifications

19th Jan. 2021]

KERALA GAZETTE

85

NOTIFICATION

It is hereby notified for the information of all authorities concerned and the public that I, Sithara G. A., Kudirapadi House, Patla P. O., Kasaragod District, Pin-671 124, holder of Extract of School Admission Register with Admission No. 20133, date of Admission 23-5-2006 TIHSS Naimarmoola, P.O. Vidyanagar, Kasaragod, Driving Licence No. 14/11377/2018 dated 31-12-2018 issued by the ALA, Kasaragod, PAN Card No. KDUPS9107R issued from

Income Tax Department, Govt. of India, have changed my

issued by the Headmistress,

name as Sahala.

This change will come into effect in all records

related to me.

Patla,

30-11-2020. SiTHARA G. A.

NOTIFICATION

It is hereby notified for the information of all authorities concerned and the public that I, Savitha A.., Adka House, Ichlangod P. O., Mangalpady, Manjeshwar Taluk, Kasaragod District, Pin-671 324, holder of S.S.L.C. No. I-196533 with Register No. 538152 of March 2009, Certificate No. 644670 with Register No. 200140 of March 2011, issued from Department of Pre-University Education, Govt. of Karnataka, Bachelor of Commerce Certificate Sl. No. 1091/2015, Reg. No. 112280261 dated 14-9-2015 issued from Mangalore University, Master of Commerce Certificate Sl. No. 15993/2019, Reg. No. 158549589 dated 13-1-2020 issued from Distance Education Programme, Mangalore University, Birth Certificate with Registration No. 01/2011 issued by the Chief Registrar of Births and Deaths, Govt. of Karnataka, PAN Card No. BLXPA3683C issued by the Income Tax Department, Govt. of India, Election Identity Card No. UVF0431585 dated 10-1-2014 issued by the Electoral Registration Officer, Manjeshwar LA Constituency, Ration Card No. 2481028434 (SI. No. 3) dated 3-7-2017 issued by the Taluk Supply Officer, Manjeshwar have changed my name as Sahana and will

sign accordingly.

This change will come into effect in all records

related to me.

Kasaragod,

3-12-2020. SAVITHA A.

285

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ്‌

ഇ-ദര്‍ഘാസ്‌ പരസ്യം

നമ്പര്‍ സിദ-8150/2020/0118. 2020 ഡിസംബര്‍ 21.

തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്‍മെന്റ്‌ അനലിസ്റ്റ്‌ ലാബിലേക്കും

എറണാകുളം കോഴിക്കോട്‌ ജില്ലകളിലെ റീജിയണല്‍ അനലിറ്റിക്കല്‍ ലാബുകളിലേക്കും 2020-21 കാലയളവില്‍ സര്‍ട്ടിഫൈഡ്‌ റഫറന്‍സ്‌ മെറ്റീരിയല്‍സ്‌, സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്‌ റഫറന്‍സ്‌ മെറ്റീരിയല്‍സ്‌ തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നതിന്‌

ഇ-ദര്‍ഘാസ്‌ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ടെണ്ടര്‍ നമ്പര്‍-ാ-5150/2020.

ഇനം-സര്‍ട്ടി ഫൈഡ്‌ റഫറന്‍സ്‌ മെറ്റീരിയല്‍സ്‌ ആന്റ്‌ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്‌ റഫറന്‍സ്‌ മെറ്റീരിയല്‍സ്‌.

അടങ്കല്‍ തുക-* 5,00,000. നിരത്രദ്രവൃം--* 5,000. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില“ 1,000 + GST 12%

ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വിലയും നിരത്ദ്രവൃവും സ്റ്റേറ്റ്‌

ബാങ്കു ഓഫ്‌ ഇന്ത്യ, തിരുവനന്തപുരം ര്രഷറി (ബാഞ്ചില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ ബാങ്കിംഗ്‌/എന്‍.ഇ.എഫ്‌.ടി. മുഖേന ഒടുക്കേണ്ടതാണ്‌.

ടെണ്ടര്‍ സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഓദ്യോഗിക ഇ-ടെണ്ടര്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്‌. 100 www.etenders.kerala.gov.in/nicgep/app-©1@3 Mayo ഡൌണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്ത്‌ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്‌.

ബിഡ്‌സ്‌, ടെണ്ടര്‍ ഡോക്യുമെന്റ്‌ എന്നിവ സാധുവായ ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ രേഖപ്പെടുത്തി ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേന സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.

അതാതു ടെണ്ടറുകളില്‍ അപ്ലോഡ്‌ ചെയ്തിട്ടുള്ള

ബി.ഒ.ക്ു. മാഠ്രതം ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലാത്തവ

നിരസിക്കൂന്നതാണ്‌.

കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ദര്‍ഘാസ്‌ നിയമാവലിക്ക നു സരിച്ചുള്ള സമ്മതപ്രതം 200 വിലയുള്ള മു്രപ്രതത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.

ടെണ്ടറില്‍ ക്വാട്ട്‌ ചെയ്യുന്ന ഇനങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്ക പ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ അനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കണം. അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്‌.

ടി തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട. എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്‌

വിജയിയാകുന്ന ടെണ്ടറുകാരന്‍ ഇനങ്ങള്‍ ജില്ലകളിലെ അനലിറ്റിക്കല്‍ ലാബുകളില്‍ വിതരണം നടത്തേണ്ടതാണ്‌.

പര്‍ച്ചേസ്‌ നടത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണുത്തില്‍ കുറവ്‌ വരുത്തുന്നതിനോ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിനോ ടെണ്ടര്‍

ക്ഷണിക്കുന്ന അധികാരിക്ക്‌ അധികാരം

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്‌.

ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേന ബിഡ്‌ സമര്‍പ്പിക്കു ന്നതില്‍ കാലതാമസമോ തടസ്സങ്ങളോ ഉണ്ടായാല്‍ ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്ന അധികാരിക്ക്‌ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

86

KERALA GAZETTE

[Parr IV

ഇതുകൂടാതെ എല്ലാ ദര്‍ഘാസുകള്‍ക്കും ബാധകമായ സ്റ്റോര്‍പര്‍ച്ചേസ്‌ മാനുവല്‍ അനുസരിച്ചുള്ള നിയമങ്ങള്‍ ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും.

ക്വാട്ട്‌ ചെയ്യുന്ന ഇനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്ന അധികാരി നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ടെക്നിക്കല്‍ കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുകയും കമ്മിറ്റി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്‌.

ടെണ്ടര്‍ സംബന്ധിച്ച്‌ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ ദദസ്ധ്ഠഠഠിടപ്്ിമിഒ. 0.൧ എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭ്യമാണ്‌.

ടെണ്ടര്‍ ഫോറം വില്‍ക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22-12-2020 വൈകുന്നേരം മണി.

ടെണ്ടര്‍ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും--21-1-2021 വൈകുന്നേരം മണി.

ടെണ്ടര്‍ ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22-1-2021 രാവിലെ 11 മണി.

0. 3-81502020/വ. 21st December 2020.

Competitive e-Tenders are invited for the supply of following items to the Government Analyst Laboratory, Thiruvananthapuram, Regional Analytical Laboratory, Ernakulam and Regional Analytical Laboratory, Kozhikkode and District Food Testing Laboratory, Pathanamthitta as specified in the BOQ by the Commissioner of Food Safety, Thycaud P. O., Thiruvananthapuram.

Tender No.—C3-8150/2020.

Name of Items—CRMs, SRMs. Estimated Cost—¥ 5,00,000.

EMD—2 5,000.

Tender document fee— 1,000+GST12%.

The tender document fee and Earnest Money Deposit shall be made by online payment to the State Bank of India, Thiruvananthapuram Treasury Branch.

Separate technical bids shall be submitted in respect of the above items. The Original documents of signed copy of tender form, Original Agreement, authorization letter from the principal company, Tender fee documents EMD/Attested copies of documents to prove exemption of EMD, Turn over details for the last three years shall be sent to The Commissioner, Commissionerate of Food Safety, Thycaud P. O., Thiruvananthapuram-695 014 on or before the closing day of receipt of the tender.

Terms and Conditions

1. The tender documents and BOQ are available in the official portal of tenders of Kerala http//www.etenders.kerala.gov.in/nicgep/app for download.

2. Bids and tender documents signed Physically/ Digitally with a valid Digital Signature Certificate are to be submitted online only in the designated covers on the web portal http//www. etenders.kerala.gov.in / nicgep/ app of Tenders Kerala.

286

3. Bid should be uploaded only in the specified BOQ form available on the web portal against this tender. Tenders which are not in the prescribed BOQ form are liable to be rejected.

4. An agreement in the prescribed form should be signed by the tenderer in the Kerala Stamp Paper of worth = 200. A specimen form of agreement is given in the tender documents. Hard copy of this agreement should be sent to the tender inviting authority so as to reach it before the date and time of receipt of tenders; otherwise the tenders are liable to be rejected.

5. Online opening of the tenders will be carried out on the specified date and time through the official portal http//www.etenders.kerala.gov.in/nicgep/app of tenders Kerala.

6. All quoted items should be inclusive of all taxes with the respective specifications mentioned in the documents and delivered at free of cost to the Government Analytical Laboratories of Thiruvananthapuram, Ernakulam Kozhikkode and Pathanamthitta.

7. The successful tenderer should supply the materials on or before the date specified in the purchase order.

8 The tender inviting authority will have the power to increase or reduce the number/quantity of items proposed to be purchased.

9. The tender inviting authority will not be responsible for any sort of delay or difficulty faced during the submission of bids through online by the bidders.

10. In addition to these conditions, all other General conditions in the store purchase manual of the Government of Kerala will be applicable to this tender.

11. The successful bidder shall deposit 5% of total purchase order amount as security deposit.

12. Quality of items will be inspected if necessary by a Technical Committee constituted by the Tender inviting authority.

13. For more details regarding the tenders visit the website: www.foodsafety.kerala.gov.in

Date and time of Document down load/sale start— 22-12-2020, 3 p.m.

Date and time Bid submission ends

21-1-2021, 5 p.m.

on—

Date and time Bid opening on—22-1-2021, 11 a.m.

Office of the Food Safety Commissioner, Thiruvananthapuram.

(Sd.)

Commissioner.